Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1 - De website vakantie-provence.be is eigendom van Webgids BV.

Webgids BV
Plotersgracht, 30
9000  Gent
BE 0876-541-983
IBAN BE42 7370 1593 8254
BIC KREDBEBB

Aanpassingen aan de algemene voorwaarden, die Webgids BV ten allen tijde kan doorvoeren, zijn direct van toepassing zodra ze op de website verschijnen. De huurder wordt verondersteld op de hoogte te zijn/blijven van de laatst gepubliceerde algemene voorwaarden. Het gebruik van de website en/of de diensten van Webgids BV, houdt de aanvaarding van deze voorwaarden in, evenals de aanpassingen die gebeurden na het tot stand komen van het huurcontract.

Webgids BV: treedt op als verhuurder voor rekening van de eigenaar bij de verhuur van vakantiewoningen en is als toeristisch verhuurkantoor (opérateur numérique) verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid (polis LXX053039) en voor financieel onvermogen (polis LXX049599) bij:

Amlin (toegelaten onder nummer 2943)
Zenith Building
Koning Albert II laan,37
1030 Brussel.

Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het huurcontract ondertekent en zijn reisgezelschap. De ondertekenaar kan uitsluitend een persoon zijn die zich in de mogelijkheid bevindt een overeenkomst aan te gaan. Indien het een natuurlijke persoon is dient deze minstens de volwassen leeftijd hebben bereikt.

 Eigenaar: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die eigenaar/eigenaars is/zijn van de verhuurde vakantiewoning en/of zijn/hun verantwoordelijken die ter plaatse contact houden met de huurder bij aankomst, tijdens het verblijf en/of bij vertrek. 

INFORMATIE

Artikel 2 - De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de informatie over het gehuurde goed zoals voorgesteld op vakantie-provence.be. Deze informatie is onder voorbehoud van gebeurlijke vergissingen en/of lichte aanpassingen. Alle informatie op vakantie-provence.be wordt ter goeder trouw aangeboden en wordt geacht juist te zijn op het ogenblik van de publicatie. Webgids BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aanpassingen die buiten haar wil/weten geschieden. Alle foto’s, dronebeelden en omschrijvingen zijn louter momentopnames, latere wijzigingen in de situatie kunnen voorkomen. De beschikbaarheid is een steeds veranderend gegeven dat niet enkel door Webgids BV beheerd wordt. Deze wordt zo snel als mogelijk up-to-date gehouden. Echter bij woningen die ook door de eigenaar zelf verhuurd worden of door verschillende kantoren worden aangeboden, kan het updaten van deze informatie vertraging oplopen

CONTRACT

Artikel 3 - De kandidaat-huurder die een vakantiewoning via vakantie-provence.be wenst te huren, doet daartoe een aanvraag online of per mail. Deze wordt aan de eigenaar voorgelegd ter goedkeuring en aanvaarding. Webgids BV behoudt zich het recht voor om een kandidaat huurder haar diensten te weigeren zonder verdere discussies, en dit onder voorbehoud van al haar rechten. 

De gebouwen en aanhorigheden worden uitsluitend verhuurd als vakantieverblijf met uitsluiting van elke vorm van beroepsmatige activiteit. Op straf van ontbinding van contract is het de huurder niet toegestaan het goed onder te verhuren of zijn middels dit contract verworven rechten over te dragen, tenzij daartoe instemming werd gegeven door verhuurder. De woning en haar volledig domein mogen niet gebruikt worden als filmset, tenzij vergunning wordt verleend door de eigenaar. 

De huurder wordt tevens geacht over het gehuurde goed als een goede huisvader te waken. Het is hem ten allen tijde verboden er meubels of ander roerend goed op te slaan met uitzondering van lakens en persoonlijke gebruiksvoorwerpen voor gebruik tijdens de huurperiode. De huurder verbindt zich ertoe het onroerend goed en zwembad te gebruiken als een goede huisvader, het bijgevoegde algemene huurvoorwaarden te volgen en bij de beëindiging van de huurperiode de richtlijnen stipt na te leven alvorens de woning te verlaten. 

DUUR

Artikel 4 - De duur van de verhuring kan niet verlengd/ingekort worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de eigenaar en/of Webgids BV.

RESERVATIEKOSTEN

Artikel 5 - Webgids BV rekent een forfaitaire administratiekost aan van 50,00 EUR voor elke huurovereenkomst die door haar wordt opgemaakt. Deze kost zit inbegrepen in de huurprijs maar zal apart aangerekend worden bij annulering binnen bepaalde termijn zoals voorzien in artikel 8. Bij omboeking naar een andere woning of periode blijft deze administratiekost opeisbaar.

BETALING

Artikel 6 - Betalingen kunnen uitsluitend via overschrijving naar de bankrekening op naam van Webgids BV. Betalingen gebeuren met de vermelding VOORSCHOT of SALDO of HUUR + referentie van de woning + huurdata. (voorbeeld: VOORSCHOT PLFO-42 van 01-07-23 tot 08-07-23) 

De huurder dient het voorschot (50% van de naakte huursom) te betalen binnen de 10 dagen volgend op de datum vermeld in het contract. Indien Webgids BV het voorschot niet heeft ontvangen binnen deze termijn, zal Webgids BV een herinnering sturen per mail.

Indien Webgids BV het voorschot 5 dagen na de aanmaning niet heeft ontvangen, kan het contract van rechtswege als ontbonden worden beschouwd en heeft Webgids BV het recht dezelfde vakantiewoning voor de betrokken periode opnieuw te huur te stellen. De huurder wordt daarvan op de hoogte gebracht.

De huurder dient het saldo (50% van de naakte huursom vermeerderd met de waarborg, energiekosten, poetskosten, verblijfsbelasting,…) te betalen uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode. 

Boekingen binnen de 6 weken voor aanvang van de huurperiode dienen volledig betaald te worden binnen de 5 dagen na reservering en vóór aanvang van de huurperiode.

Na ontvangst van het voorschot (of de totale huursom bij reservaties minder dan 6 weken voor aankomstdatum) ontvangt de huurder het exacte adres van de vakantiewoning, de routebeschrijving en de contactgegevens van de eigenaar die hem ter plaatste de sleutels zal overhandigen. In sommige woningen zitten de sleutels in een sleutelkluis, de code daarvan staat vermeld in de routebeschrijving. Sommige eigenaren zenden samen met de routebeschrijving hun intern reglement mee, daarin staan zaken uitgelegd zoals o.a. werking van het zwembadalarm, werking van de airco, wijze van omgaan met huisvuil, toeristische informatie, ….) 

De huurder wordt in geen geval toegelaten het gehuurde goed te betrekken indien de huur met inbegrip van alle contractuele vastgelegde kosten zoals waarborg, energiekosten,…. niet volledig werd voldaan. Bij gebrek aan betaling van het geheel of deel van de huursom, waarborg, verbruikskosten of schoonmaakkosten tegen de vastgestelde termijn(en) of bij niet navolgen van één van de in dit contract vermelde clausules kan de verhuurder , binnen de 48 uur na aanmaning, de ontbinding van het contract opeisen en de huurder verplichten het gehuurde goed direct te verlaten indien hij dit toch reeds zou betrokken hebben.

PRIJS

Artikel 7 - De huurder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de huurprijs in generlei mate in onkosten te brengen van één of ander inkomen. Fiscale/financiële gevolgen voor Webgids BV en de eigenaar van het toch in onkosten inbrengen zullen volledig door de huurder gedragen worden. 

ANNULERING DOOR DE HUURDER

Artikel 8 - De huurder heeft recht om aan de verhuurder schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de boeking binnen de 7 kalenderdagen vanaf de datum vermeld op de huurovereenkomst.  Het voorgaande geldt evenwel niet indien de huurder het voorschot reeds betaald heeft, noch indien de huurovereenkomst gesloten werd minder dan 15 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode.

Indien de huurder tussen de 0 en 10 dagen na reservering annuleert wordt een administratiekost van 50 € aangerekend.

Bij annulering later dan 10 dagen na de reservering gelden volgende annuleringsvoorwaarden en blijven onderstaande kosten ten laste van de huurder:
  • annulering 56 dagen of langer vóór aanvang van de huurperiode : 50 % van de totale huursom
  • annulering vanaf 56 tot 42 dagen vóór aanvang van de huurperiode : 75 % van de totale huursom
  • annulering vanaf 42 dagen vóór aanvang van de huurperiode : 100 % van de totale huursom

Los van bovenstaande staat het de verhuurder vrij om bij annulering de woning opnieuw te trachten verhuren voor de voorziene periode. Deze periodes worden vaak aan sterk gereduceerde prijzen aangeboden om de kans te vergroten opnieuw te kunnen verhuren.

ANNULERINGSVERZEKERING

Artikel 9 - Het is geen verplichting maar wij raden u ten stelligste aan een reis-, en annuleringsverzekering te nemen. De meeste annuleringen komen immers voor bij families die getroffen door worden door zware ziekte/sterfgeval. In die periodes heeft u er alle baat bij te kunnen terugvallen op de verzekering om deze zorgen er niet nog eens bovenop te hebben!

U gaat het best te rade bij uw vertrouwde verzekeringsmakelaar om de mogelijkheden te bekijken, deze is best geplaatst. Webgids BV biedt zelf geen verzekeringen aan.

ANNULERING DOOR DE VERHUURDER

Artikel 10 - Als de verhuurder door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is de gereserveerde vakantiewoning te annuleren, zal deze in overleg met u een alternatief proberen te vinden van soortgelijke aard en prijs. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan worden de betaalde huursom en/of waarborg, energiekosten, … integraal terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke aard dan ook, de huurder kan geen verdere aanspraken meer maken ten overstaan van Webgids BV en/of de eigenaar.

AANKOMST

Artikel 11 - De intrek in de vakantiewoning gebeurt op de eerste dag van de huurperiode rond het in het contract voorziene uur van aankomst. Vroegtijdig intrekken wordt niet aanvaard, tenzij akkoord van de eigenaar wordt verkregen. Er is immers voldoende tijd nodig tussen de aankomst en het vertrek van de vorige huurders om de woning te poetsen. De huurder dient contact op te nemen met de eigenaar en het vermoedelijke uur van aankomst door te geven, zoals vermeld in de routebeschrijving. Dit dient telefonisch te gebeuren en niet via sms. Ook indien de huurder niet tijdig kan aankomen, dient hij zelf de eigenaar/verantwoordelijke telefonisch te verwittigen om een nieuwe regeling voor zijn onthaal te treffen.

VERTREK

Artikel 12 - Het vertrek uit de vakantiewoning dient te gebeuren op de laatste dag van de huurperiode uiterlijk op het in het contract voorziene tijdstip. Dit laat de eigenaar toe om, samen met de huurder, een controle uit te voeren op schade/verlies. Indien de huurder vroeger wil vertrekken dan voorzien, dient hij daartoe contact op te nemen met de eigenaar om een aangepaste regeling voor zijn vertrek af te spreken. Indien de huurder vroeger vertrekt dan voorzien, en zonder afspraak ter plaatse met de eigenaar, aanvaardt de huurder automatisch de plaatsbeschrijving opgemaakt door de eigenaar. Bij zijn vertrek dient de huurder de woning volledig af te sluiten en de sleutels te overhandigen aan de afgesproken personen op de afgesproken plaats en tijdstip. In andere gevallen dienen de sleutels opnieuw in de daartoe bestemde sleutelkluis te worden opgeborgen. Indien de huurder de sleutels bij vergissing zou hebben meegenomen dient hij deze zo snel mogelijk, per aangetekend expres-zending of andere speciale dienst terug te bezorgen.

AANTAL PERSONEN

Artikel 13 -  De capaciteit van de woning mag niet worden overschreden, ook niet indien er meer slaapplaatsen voorhanden zijn dan het vermeld maximum aantal personen. Enkel die personen die vermeld staan op de reservatieaanvraag en/of huurovereenkomst mogen in de vakantiewoning verblijven. Bij overtreding daarvan kan de verhuurder een opleg eisen pro rata (indien het gehuurde goed en haar inboedel die extra bezetting aankan) of de verdere toegang tot het goed verbieden. De ondertekenaar van het contract dient één van de personen te zijn die in het pand verblijft. In woningen met 2 verschillende capaciteiten is het mogelijk dat sommige ruimtes afgesloten zijn bij verhuur aan de kleinste capaciteit. Alle namen en leeftijden van de huurders (op het ogenblik van de huurperiode) dienen bij de reservatieaanvraag opgegeven te worden. De opdeling in aantal volwassenen (vanaf 18) en aantal kinderen (0-17), is noodzakelijk om de berekening van de verblijfsbelasting (taxe de séjour) te kunnen maken. 


MOBIELE SLAAPPLAATSEN

Artikel 14 - Opstellen van tenten, caravans, mobilhomes e.d. op de bijhorende terreinen is ten strengste verboden net zoals het aansluiten van caravans, mobilhomes, .. op het water- en/of elektriciteitsnet. 

KLACHTEN DOOR DE HUURDER

Artikel 15 - De vakantiewoning wordt verhuurd in de staat waarin zij zich bevindt. Door de aanvaarding van de sleutel verklaart de huurder de vakantiewoning te hebben gezien en de staat van de woning te aanvaarden. Binnen de 24 uur na het betreden van het gehuurde goed en/of na voorval van schade dient de huurder mogelijke klachten aan de verhuurder over te maken of de schade te melden. Latere klachten worden als niet ontvankelijk beschouwd. Zonder enige klacht binnen voormelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat en algemene netheid van de vakantiewoning erkend te hebben, inclusief het ontbreken van zichtbare schade, defecten of mankementen. Klachten door de huurder die ingediend worden na afloop van de huurperiode zijn niet ontvankelijk. Webgids BV is tevens geen schadevergoeding verschuldigd indien de huurder Webgids BV en/of de eigenaar heeft verhinderd problemen op te lossen tijdens de duur van de huurovereenkomst. Een schadevergoeding, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kan nooit het bedrag van de naakte huursom overschrijden. 


WAARBORG

Artikel 16  - Indien er zich schade of verlies voordoet tijdens het verblijf dient de huurder dit zo snel mogelijk en uiterlijk vóór afgifte van de sleutel op het einde van de huurperiode aan de eigenaar en/of Webgids BV te melden. Bij vertrek uit de vakantiewoning wordt de staat en netheid gecontroleerd door de eigenaar in aanwezigheid van de huurder. Indien de huurder vroeger is vertrokken dan voorzien zonder controle van de staat en netheid samen met de eigenaar behoudt deze laatste zich het recht voor het verhuurde goed te controleren na vertrek van de huurder. 

Webgids BV stort de ontvangen waarborg door naar een derdenrekening waarop die geblokkeerd blijft tot akkoord tot terugbetaling van de eigenaar. De waarborg dient om volgende kosten te dekken : de eventuele schade, de vervanging van gebroken of verloren zaken van het verhuurde goed, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie,….. 

Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning en/of inboedel en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder. 

Ook na de huurperiode af te rekenen kosten zoals verbruik energie, telefoongebruik, e.d. zullen van deze waarborg afgehouden worden. Indien vooraf een forfait werd aangerekend voor energieverbruik kan bij uitermate overdreven verbruik alsnog een supplement aangerekend worden, denk vb. aan opladen van elektrische wagens, gebruik van airco met open ramen/deuren, waterverspilling, …. 

De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde aanschouwd als deel van de huurwaarde of voorschot daarop en er zal zodoende daarop geen interest kunnen geëist worden. De waarborg wordt teruggestort binnen een redelijke termijn die het mogelijk laat de eindafrekening op te maken, en met een maximum van 2 maand na verstrijken van de huurperiode, deze maximum termijn laat toe telefoonkosten af te rekenen. In het merendeel van de gevallen wordt de waarborg echter binnen de 2 weken teruggestort.

In geval van schade en in geval van ontoereikendheid van de waarborg, kan de verhuurder aan de huurder de betaling van bijkomende vergoedingen opeisen. Het feit dat de verhuurder de waarborg ontvangt, maakt deze evenwel geenszins verantwoordelijk tegenover de eigenaar, voor schade berokkend aan het gehuurde goed door de huurder. Terugbetaling van de waarborg houdt niet automatisch in dat de verhuurder erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend. In de hypothese van verborgen schade waarbij de waarborg reeds integraal is teruggeven aan de huurder, alsook in de hypothese dat de schade dermate groot is dat de waarborg ontoereikend is, dient de huurder, of zijn verzekeraar, het nog verschuldigd bedrag binnen de 8 dagen na het einde van de huurperiode aan Webgids BV te betalen. 

SCHADE

Artikel 17 - De volledige inboedel, in de breedste zin van het woord, mag geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze die aanvaardbaar zijn bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht. Ontbrekende zaken, beschadigde zaken of zaken versleten door verkeerd of onaangepast gebruik dienen te worden vergoed, vervangen of hersteld door de huurder, mits aanvaarding door de verhuurder . Deze clausule is ook van toepassing op muurbekleding, verf, stoffen (zetels, gordijnen, lakens, …) en op het verhuurde goed in zijn geheel en in de breedste zin van zijn betekenis..

VOORKOMEN VAN SCHADE

Artikel 18 - De huurder mag in geen geval in lavabo’s, baden, douches, toiletten, bidets, pompstenen, enz. …. zaken gooien of doorspoelen die deze of het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. Kosten voor ontstoppen vallen volledig ten laste van de huurder.


STAAT VAN HET GEHUURDE GOED BIJ VERTREK

Artikel 19 - Niettegenstaande er schoonmaakkosten betaald worden is de huurder verantwoordelijk om de woning in goede staat en zonder zichtbare schade achter te laten, de vuilnisbakken te legen en al het afval (huisvuil, glas, papier, karton, …) weg te brengen, de BBQ en/of La Plancha en de roosters te reinigen, het (tuin)meubilair op zijn oorspronkelijke te plaats zetten, de keuken en het sanitair netjes achter te laten, de vaat te doen en alles (mobiele zaken incluis) terug te zetten op zijn oorspronkelijke plaats, en desgevallend het linnengoed op één plaats te verzamelen. De woning wordt opgeruimd en veegvrij achtergelaten. 

In geval van niet of slechts gedeeltelijk naleven van de richtlijnen omtrent het opruimen van de vakantiewoning zal de extra kost die hieruit voortvloeit verrekend worden door inhouding van een deel van de waarborg of de totaliteit ervan.


AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 20 - Het gebruik van de vakantiewoning en de uitrusting is volledig op risico van de gebruiker. De huurder is verantwoordelijk voor de vakantiewoning en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader en conform de overeengekomen bestemming. Hij dient stipt alle richtlijnen op te volgen die hem door Webgids BV of de eigenaar worden meegedeeld, zowel schriftelijk, mondeling als via het huisreglement. Dit geldt voor de ganse verblijfsduur tot aan het verlaten van de woning. Zo verbindt de huurder er zich onder andere toe de woning voldoende te beschermen tegen inbraak, het beveiligingssysteem van en het zwembad op zich als een goede huisvader te gebruiken, de barbecue te gebruiken als goede huisvader, etc. De huurder is aansprakelijk voor iedere schade die door zijn fout of nalatigheid wordt veroorzaakt, alsook voor iedere schade voortvloeiend uit het niet naleven van zijn contractuele verplichtingen. Hij is eveneens aansprakelijk voor de schade die de medereizigers en de personen die hij in de vakantiewoning binnenlaat, veroorzaken. De ondertekenaar verplicht zich de overige huurders/reisgenoten te informeren over de inhoud van de algemene voorwaarden.

De huurder is aansprakelijk voor ongelukken in of rond het huis en in of rond het zwembad. De huurder neemt ook alle nodige maatregelen om ongelukken te voorkomen (o.a. toezicht!). Webgids BV noch de eigenaar aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor – in de breedste betekenis - verlies, achterlaten, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval, …. opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurder of derde personen, dieren en/of goederen, tijdens of als gevolg van het verblijf in en het gebruik van de woning en al haar toebehoren.De huurder verklaart, door het huurcontract aan te gaan, te beschikken over (een) passende verzekering(en) bij een verzekeringsmaatschappij die hij kan aanspreken teneinde huurrisico’s zoals brand-, water- en andere schade te dekken. Alleszins in geval van aan hem verwijtbaar gedrag is de huurder aansprakelijk voor elke vorm van schade alsook brand die hij aanricht, wat impliceert dat verzekering tegen brandschade ten laste is van de huurder. Hierbij verklaart huurder in dat verband te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.Indien er sprake is van schade die niet wordt gedekt door de eigen verzekering van de huurder, is laatstgenoemde zelf gehouden de schade te vergoeden. Webgids BV en de eigenaar behouden zich steeds het recht voor om de overeenkomst stop te zetten en de huurders de (verdere) toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen, wanneer een huurder of een reisgenoot/bezoeker ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend. In dit geval zal Webgids BV niet verplicht kunnen worden om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen. 

ELEKTRISCHE WAGEN

Artikel 21 - Wie reist met een elektrische wagen dient dit voorafgaandelijk bij Webgids BV aan te geven bij het indienen van de reservatie-aanvraag. In geen geval mag de huurder uit eigen beweging en zonder de eigenaar daarvan op de hoogte te brengen zijn auto ter plaatse opladen. Elke vorm van schade voortvloeiend uit het inpluggen van de autobatterij valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De eigenaar kan het opladen van elektrische wagens verbieden zonder dat de huurder daarvoor enige vorm van compensatie of vergoeding kan eisen. Voor wie zijn elektrische wagen wil opladen aan de gehuurde woning, voor zover de elektrische installatie dit toelaat, zal een extra forfaitaire vergoeding aangerekend worden van 75 Euro/week/auto, tenzij er bij de beschrijving van de woning zelf andere voorwaarden gestipuleerd zijn. Deze vergoeding wordt verrekend via de waarborg. Deze extra forfaitaire vergoeding wordt doorgerekend bij zowel contracten waar de energie inbegrepen is als bij contracten waar reeds een forfaitaire energiekost wordt doorgerekend. Bij verhuringen waarbij het elektriciteitsverbruik afgerekend wordt volgens de tellerstanden is er geen extra forfaitaire vergoeding aangezien het verbruik voor het opladen in de verrekening zal zitten. In dat geval noteert de eigenaar/contactpersoon bij aankomst en vertrek de meterstanden. Sommige eigenaren noteren reeds digitaal hun verbruik, al dan niet van op afstand via apps. 

KOSTEN

Artikel 22 - De kosten en/of verantwoordelijkheid die voortvloeien uit het raadplegen van/zich inschrijven op betalende websites, of het opbellen van dure betaallijnen, zijn ten laste van de huurder. Boetes en de gevolgen van klachten wegens burenhinder of andere worden door de veroorzaker gedragen

KUISPRODUCTEN

Artikel 22 - De huurder wordt gevraagd bij aanschaf van kuisproducten steeds te letten op de vermelding dat deze geschikt zijn voor septische putten. 

Gebruik van kuisproducten op basis van bleekwater, ‘eau de javel’ of andere producten die de bacteriologische werking van septische putten kunnen verstoren is verboden. 

BARBECUE

Artikel 23 - Het is ten strengste verboden te barbecueën op andere plaatsen dan deze daartoe ingericht. Elke andere vorm van open vuur is ten strengste verboden. Waar een elektrische barbecue voorhanden is, is het verboden met hout, houtskool of andere te werken. In sommige dorpen kan, ten gevolge van de weersomstandigheden, een verbod op barbecue uitgevaardigd worden, op stedelijk of regionaal vlak.

NABUURSCHAP

Artikel 24 - De huurder verbindt zich ertoe tijdens het verblijf de rust van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan de plaatselijke politiereglementering ter zake, inzonderheid wordt de nadruk gelegd op het vermijden van nachtlawaai (22u00 tot 06u00). Tegen elke vorm van geluidsoverlast, zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts kan eenieder in Frankrijk klacht indienen. Het laten spelen van muziek buiten mag geenszins aanleiding geven tot klachten.


KORTE AFWEZIGHEID

Artikel 25 - Bij afwezigheid, zelfs tijdelijk, dient de huurder de zonneschermen en parasols steeds te sluiten om schade bij plots opkomende wind te vermijden, de mistral kan immers geheel onaangekondigd opsteken. Tevens dienen de luiken te worden gesloten en het alarmsysteem, indien aanwezig, te worden aangeschakeld, idem voor zwembadalarm.


INTERNET

Artikel 26 - Problemen met het internet zoals panne, tijdelijke uitval of traag werken kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding door Webgids BV of de eigenaar. Het internet in Frankrijk is veel minder stabiel en snel dan in België, veel loopt immers nog langs oude bovengrondse telefoonlijnen.


PANNES

Artikel 27 - Bij niet werking van toestellen of defecten in het algemeen dient de huurder direct de verantwoordelijke te contacteren die vermeld staat in het huisreglement. Indien niet bereikbaar kan de verhuurder gecontacteerd worden. Deze zal alles in staat stellen om de defecten zo snel mogelijk op te (doen) lossen. Deze, evenmin als de eigenaar, kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen. De huurder kan evenmin een schadevergoeding of enige vorm van tussenkomst opeisen.


NIET-ROKEN

Artikel 28 - Volgens de Franse wetgeving is roken in vakantiewoningen verboden. Buiten de vakantiewoning is roken toegestaan, doch de huurder dient ten aller tijde alle sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij de vakantiewoning verlaat. Indien er toch peuken worden achtergelaten, zowel binnenshuis als buitenshuis, waardoor extra schoonmaak noodzakelijk is, zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden.


BEZOEKRECHT

Artikel 29 - Webgids BV behoudt zich het recht voor de woning te controleren indien zij dit noodzakelijk acht, uiteraard rekening houdend met de privacy van de huurder. Tijdens de huurperiode dient de huurder de toegang te verlenen aan de verhuurder/eigenaar zodat bezoek ervan door toekomstige huurders/kopers mogelijk blijft. Zulke bezoeken vinden plaats na onderlinge afspraak met de huurder.


TOEGANG

Artikel 30 - De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan klusjesmannen, tuinmannen, kuispersoneel of anderen die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed en zijn tuin, inboedel, zwembad, … In sommige gevallen wordt een telefoonnummer van de huurder aan de verantwoordelijke persoon (die ter plaatse dient tussen te komen) doorgegeven opdat concreet kan afgesproken worden.

HUISDIEREN

Artikel 31 - Tenzij anders vermeld in de persoonlijke overeenkomst of op vakantie-provence.be, is het verboden huisdieren (hond, kat, ..) mee te brengen. Indien huisdieren toegelaten worden, dienen zij te worden buitengelaten buiten het domein om zodoende het domein in onberispelijke staat achter te laten. Indien tuin en/of huis niet proper wordt achtergelaten zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden. Hierbij verklaart huurder in verband met huisdieren te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. In sommige woningen wordt een extra kost aangerekend per huisdier per week.De huisdieren mogen in geen enkel geval in het zwembad omwille van verschillende redenen. Eerst en vooral omwille van de hygiëne.  Daarnaast is het haar van huisdieren in die mate stug dat het de filterinstallatie kan verstoppen of doen vastlopen, met alle gevolgen van dien. Een andere reden is dat de meeste zwembaden afgewerkt zijn met een liner (een waterdichte kuip in pvc), huisdieren kunnen met hun nagels deze afwerking beschadigen zodat scheuren en lekken ontstaan, met waterverlies en de nodige dure herstellingen als gevolg. Bij niet naleving van deze regels zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden.

ZWEMBAD

Artikel 32 - Gelet op de vigerende wetgeving in Frankrijk voor het gebruik van het zwembad, heeft de verhuurder de beschikking over een goedgekeurde installatie. De huurder verbindt zich ertoe deze beveiliging te gebruiken gedurende de duur van het verblijf, ook bij tijdelijke afwezigheid tijdens dit verblijf (hoe kort ook) en tevens ’s nachts. Het niet werken van de installatie dient direct aan de eigenaar/verantwoordelijke meegedeeld te worden.

In ieder geval blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad vermijden. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken. Bij een ongeval kunnen de verhuurder en/of eigenaar nimmer aansprakelijk worden gesteld. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de verhuurder zou kunnen worden uitgeoefend.

Het zwembad wordt door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom. In sommige gevallen worden de huurders verzocht zelf het wateroppervlak te ontdoen van bladeren en vuil en/of de skimmers te reinigen. 

Vooraleer het zwembad te betreden dient de gebruiker zich te douchen om afzetting van zonne-olie of zonne-crême in het water en op de randen te vermijden. Gebruik van om het even welke scherp voorwerp in het zwembad is sowieso verboden. Van zodra de huurder opmerkt dat het zwembadwater troebel wordt of licht verkleurt dient hij de verantwoordelijke in te lichten zodat verdere vertroebeling of verkleuring beperkt of vermeden kan worden. Dit om zijn eigen zwemplezier niet te vergallen, maar tevens dit van zijn opvolgers.

Bij zwembaden voorzien van een rolluik dient de huurder de richtlijnen voor het gebruik en de bediening ervan strikt op te volgen. De huurder zal verantwoordelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van verkeerde manipulatie of foutief gebruik. Het is verboden op of over het zwembadrolluik te lopen. 

VERWARMING ZWEMBAD

Artikel 33 - De meeste zwembaden worden verwarmd tot 24 à 27°C. Veel hoger kan aanleiding geven tot snelle algengroei of kwaliteitsvermindering van het water. Tijdens heel hete zomers of hittegolven wordt de verwarmingsinstallatie meestal uitgeschakeld. De meeste verwarmingen zijn tijdens het laagseizoen en de winter uitgeschakeld wegen onverantwoord energieverbruik.


AIRCO

Artikel 34 - Bij woningen uitgerust met airco (deels of geheel) wordt aan de huurders gevraagd nooit de toestellen aan te schakelen en tegelijkertijd ramen en deuren open te zetten. Wordt dit door de eigenaar toch geconstateerd dan kan een supplement energiekost aangerekend worden, te verrekenen via de waarborg of ter plaatse.

OVERMACHT

Artikel 35 - Indien vóór het vertrek Webgids BV niet in de mogelijkheid is om één of meerdere essentiële elementen van het contract na te leven door een gebeurtenis die zich buiten haar wil voordoet, licht zij de huurder hiervan zo spoedig mogelijk in. 

Onvoorziene omstandigheden kunnen o.a. natuurrampen, overstromingen, droogte, waterschaarste, pandemieën, oorlogsgevaar, stakingen, overlijden, ziekte, … en andere storingen of gebeurtenissen zijn. Webgids BV is in dergelijk geval niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn of de vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst en kan de overeenkomst in dat geval kosteloos ontbinden zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding aan de huurder. 

Webgids BV zal in geval van overmacht niet gehouden zijn tot terugbetaling van de reeds betaalde huurgelden, noch van de administratiekosten.  Wanneer een bepaald onderdeel van het contract niet kan nageleefd worden door onvoorziene omstandigheden (zoals o.a., het niet-beschikbaar zijn van het zwembad door droogte en waterschaarste en de daaruit voortvloeiende maatregelen van de overheid, zijnde het verbod tot het vullen van zwembaden), kan Webgids BV hier niet voor verantwoordelijk worden gesteld en/of gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding, noch kan dit aanleiding geven tot de (vervroegde) beëindiging van een huurovereenkomst.
 
De huurder verbindt zich ertoe de opgelegde maatregelen door de Franse overheid en de overheid van het thuisland van de huurder in geval van overmacht (epidemieën en dergelijke) na te leven. 

OVERTREDINGEN

Artikel 36 - Constatering van overtredingen van één van de hierboven vermelde clausules, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.


GESCHILLEN

Artikel 37 - Tenzij regelingen in der minne vallen alle geschillen omtrent deze verbintenis onder de bevoegdheid van de rechtbanken Gent of arrondissement van woonplaats van de eigenaar. Alle kosten ten laste van de huurder.